ÜST KURULUŞUMUZ

TÜRKONFED ( TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU ) 

1990’lı yılların ikinci yarısında, ülkenin farklı köşelerindeki “Sanayici ve İşadamı Dernekleri”nin güç birliği yapma arayışı ile başlayan SİAD hareketi, 17 Ekim 1997 tarihinde, İstanbul’da, “yurt sathına yayılmış sanayici ve işadamlarının sesini, kamuoyuna, meclise ve hükümetlere duyurmak, ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeler üretmek” amaçlarıyla ilk zirvesini gerçekleştirdi.

İlk üç yıl, yalnızca, zirveleri düzenleyen bir “Planlama Komitesi” etrafında koordine olmaya çalışan SİAD’lar, 17 Kasım 2000’de Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 4. SİAD Zirvesi’nde, bu birlikteliğin adını Türkiye SİAD Platformu olarak koydular:

Platform, aynı ilke ve hedefler doğrultusunda faaliyet gösteren, politik ayrımlara göre şekillenmemiş, kendi bölgelerinde aktif biçimde çalışan, bağımsız işadamı derneklerinin ilişki ağını, dayanışma ve işbirliği zeminini oluşturuyordu. Aynı zirvede tüm katılımcı dernekler tarafından imzalanan “Türkiye SİAD Platformu Çalışma İlkeleri” ile ve seçilen “İcra Komitesi” ile kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atılmış oluyordu.

Aynı yıl, TÜSİAD’ın öncülüğünde çeşitli sektör dernekleri de biraraya gelerek bir Sektörel Dernekler Platformu oluşturdular. Daha önce sektörlerin rekabet gücünün ortaya konabilmesi için yapılan çalışmalarda biraraya gelen sektör dernekleri, bu kez, ortak bir “İcra Komitesi” oluşturarak ve ortak çalışma ilkelerinin altına imza koyarak, bir platform oluşturdular.

Bu süreçte, sektörel dernekler kendi alanlarındaki faaliyetlerinin yanısıra, AB sürecine hazırlık olarak rekabet gücü analizleri yaptılar. Bölgesel dernekler ise kendi bölgelerinin sorunlarını yakından izlerken, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ekonomik, siyasal ve sosyal reformların takipçisi oldular. Bu çalışmalarını her yıl yaptıkları zirveler ve yılda en az üç kez toplanan başkanlar kurulları ile gerçekleştirdiler ve görüşlerini kamuoyu ile paylaştılar.

Bu kurumsallaşma hamlelerinin üzerinden iki yıl geçmeden sivil toplum örgütlerini ilgilendiren mevzuatta meydana gelen değişiklikler, yeni bir arayış başlattı. Bu arayışı, mevcut yapıyı en iyi şekilde kavrayacak, genişleme potansiyeline sahip, işlevsel ve güçlü, bölgesel ve sektörel Federasyonların kurulması ve bu Federasyonların iş dünyasının çatı örgütü olacak bir Konfederasyonun kuruculuğunu üstlenmesi biçiminde tanımlamak mümkündü.

Örgütlenme çalışmalarını yürütme görevi Türkiye SİAD Platformu tarafından, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği, ESİAD’a verildi.

2002 yılında platform üyesi SİAD’lara, bir üst örgütte bir araya gelme konusundaki görüşleri bir anketle soruldu. Uluslararası örnekler incelendi. Çeşitli atölye çalışmaları yapılarak böyle bir örgütlenmenin getirisi-götürüsü tartışıldı. Ortaya çıkabilecek sorunlar ele alındı. Daha sonra, örgütlenme ilkeleri belirlendi, bölgeler oluşturuldu, farklı yapıları bağdaştıracak örgüt modelleri tartışıldı ve örnek tüzükler oluşturuldu.

Derneklerin bir araya gelip üst örgütler kurabilmeleri için gerekli tüzük değişiklikleri yapıldıktan sonra federasyonların oluşturulmasına başlandı.

Altı federasyonun kuruluşunu tamamlamasından sonra konfederasyon çalışmalarına hız verildi. 4 Kasım 2004’te, Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu kuruldu. Konfederasyonun kurucu üyeleri, BASİFED, DASİFED, DOGÜNSİFED, İÇASİFED, MAKSİFED ve SEDEFED oldu. Merkezi İstanbul’da olan Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na dönemin BASİFED Başkanı Enis Özsaruhan getirildi.
14 Nisan 2005 tarihinde konfederasyon “Türk” ismini resmen alarak “Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu” kısaca TÜRKONFED olarak anılmaya başlandı.

Bugün, TÜRKONFED, bünyesindeki federasyonlar aracılığıyla sahip olduğu dernekler ve iş insanlarıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisidir.

www.turkonfed.org