>

Hakkımızda

basifed hakkında

Bölge iş insanının ortak sesi olan, Türkiye genelindeki en saygın, en etkin ve temsil tabanı en geniş lider bölgesel iş örgütü olmak.

1997'den beri birlikteliklerini güçlendirip yeni boyutlar katarak geliştiren Türkiye SİAD Platformu Üyesi Dernekler, 2002 yılında başlatılan çalışmalarla Türkiye düzeyinde beş Bölge Federasyonu ve bir Sektörel Dernekler Federasyonu olmak üzere altı Federasyonda bir araya gelerek yeni bir yapılanma oluşturmuşlardır.

Bu Federasyonlardan ‘ilki’ olan BASİFED, Antalya’dan Çanakkale’ye Batı Anadolu’da 13 ili (Çanakkale – Balıkesir – Kütahya – Manisa – İzmir – Uşak – Afyon – Denizli – Aydın – Isparta – Burdur – Muğla - Antalya) kapsayan bir bölge içinde, 16 derneğin güç birliği yaparak bir araya gelmesiyle 9 Eylül 2003 tarihinde İzmir’de kurulmuştur.

 

Güney, kuzey ve doğu illerindeki Dernekler 2011 yılında kendi yapılanmalarını oluşturmak üzere Federasyon’dan ayrılmışlardır. Bugün TÜSİAD, EGİAD, ESİAD, İZSİAD, EGİKAD, İZİKAD, EGOD, EGEDERİDER, USAD, ENSİA, EgeYDD, ESSİAD, EBİAD ve İKG olmak üzere BASİFED çatısı altında 14 Derneğimiz bulunmakta, BASİFED ortak ilke ve hedefleriyle kuruluş amaçları aynı olan bu 14 Derneğin ortak sesi konumundadır.

 

Batı Anadolu iş dünyasının ve üye derneklerin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliklerini geliştirmek,

Bölgesel ve sektörel politikalar, projeler üretmek,

Üyelerin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetleriyle Türkiye’nin ulusal ekonomik hedeflerine ulaşmasında öncü bir çatı kuruluş olmak BASİFED’in temel misyonudur.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak;

Bölge iş insanının ortak sesi olan, Türkiye genelindeki en saygın, en etkin ve temsil tabanı en geniş lider bölgesel iş örgütü olmak BASİFED’in başlıca hedefidir.

BASİFED, bu misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için, Federasyon olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurumlar ve benzer STK’larla işbirliği halinde çalışmalar yapmaktadır. (TÜSİAD, TÜRKONFED v.b.) BASİFED, bu yapısal özelliğiyle, AB ile entegrasyon sürecinde Türkiye’deki STK’ların yeniden yapılanmasında bölgesel düzeyde ilk ve somut örneklerden birini oluşturmaktadır.

Federasyonun Faaliyet Alanları

Federasyon, amacı doğrultusunda temsil ettiği iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere:

        1.Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur.

        2. İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapabilir.

        3. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma         

          gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.

        4. İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

        5. Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir.

        6. Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir.


        7. Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir.

        8. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının     

           geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir.

       9. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

      10. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir.

      11. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir.

      12. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde

            bulunup bu yönde faaliyetler yapabilir.

      13. Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.

      14. Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.

      15. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak 

            ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.

      16. Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir.

      17. Gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir;


      18. Elde edeceği kazancı federasyona gelir kaydederek üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde 

            etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir.

      19. Amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyon kurabilir; kurulmuş olan konfederasyona katılabilir.

      20. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında   

           kurulmuş konfederasyonlara üye olabilir.

       21. Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etüdler vb. yapabilir.

      22. Yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

      23. Mesleki eğitimin geliştirilmesi için eğitim, proje vb. çalışma ve faaliyetlerde bulunabilir.

      24. Gençlere yönelik çalışmalara destek olabilir, gençlik projelerinde yer alabilir.

BASİFED'İN MİSYONU

Batı Anadolu iş dünyasının ve üye derneklerin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliklerini geliştirmek, bölgesel ve sektörel politikalar, projeler üretmek, üyelerin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetleriyle Türkiye’nin ulusal ekonomik hedeflerine ulaşmasında öncü bir çatı kuruluş olmaktır.

BASİFED’İN VİZYONU

Bölge iş insanının ortak sesi olan, Türkiye genelindeki en saygın, en etkin ve temsil tabanı en geniş lider bölgesel iş örgütü olmak.

Basifed Haberler

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN, SONSUZ OLSUN…

Kurtuluş ve kuruluşun kadim kenti İzmir’den Cumhuriyetimizin 100. Yılını selamlamanın onurunu yaşıyoruz..

Devamını Oku →

BASİFED’DEN 2. İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ BULUŞMASI

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş ve güç birliği buluşmalarına devam ediyor ..

Devamını Oku →

BASIFED'den 2. iş ve güç birliği buluşması

BATI Anadolu Sanayici ve is insanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş ve güç birliği buluşmalarına devam ediyor..

Devamını Oku →

İŞ İNSANLARI BÖLGESEL ÇAPTA GÜÇ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş ve güç birliği buluşmalarına devam ediyor..

Devamını Oku →